โครงสร้างการบริหาร และบุคลากร

 

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

โครงสร้างการบริหาร

 

 

บุคลากร

 

     นางนวลอนงค์ ผ่องสุวรรณ    ตำแหน่ง  ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

    การศึกษา      ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

 

 

 

   นางสาวปดิวรัดา  ผ่องสุวรรณ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

   การศึกษา  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   ประกาศนียบัตร

    1. Diploma in Montessori Method for children from 6 – 12 years of age, 

                       Association Montessori Internationale (AMI),  Montessori Training Center of New England, Connecticut, USA

                                     2. Diploma in Montessori Method for children from 3 – 6 years of age,
                                                       Association Montessori Internationale (AMI), Montessori Training Center of New England, Connecticut, USA
 
    นางสาวอุบล   ละมั่งทอง  ตำแหน่ง ที่ปรึกษาวิชาการ

การศึกษา    ปริญญาโท   Maîtrise  es  Lettres  ( Linguistique  Appliqué)   ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
                   จากมหาวิทยาลัยซอร์บอนน์   ปารีส 3   ( Université  de  la  Sorbonne  Nouvelle  Paris III )
                   กรุงปารีส   ประเทศฝรั่งเศส

ประกาศนียบัตร  Diplôme  de Méthodologie  Audio-visuelle  pour  l’Enseignement  du  Français  Langue  Etrangère
                           (Di.M.A.V.) ,  Université  de  Poitiers ,  France.

    ดร.ปิยนันท์  นวลเขียว  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

    การศึกษา  ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Information Science & Learning Technologies,

                                        University of Missouri – Columbia, USA

    ประกาศนียบัตร     Diploma in Montessori Method for children from 3 – 6 years of age, 

                                               Association Montessori Internationale (AMI), Montessori Training Center of New England, Connecticut, USA
 

    นางสาวไพรินทร์ สุดรักษ์    ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคคล                                   

    การศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกสังคมศึกษา

 

 

 

 

    นางสุวภรณ์ ท้วมดี   ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายงบประมาณ                                

    การศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการจัดการทั่วไป                                   

 

 

 

     นายสถาพร  ท้วมดี  ตำแหน่ง ผู้ช่วยฯ บริหารทั่วไป     

    การศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกพลศึกษา  วิชาโทสุขศึกษา

 

 

 
 
 

จูมล่าดีบัคคอนโซล

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries