First AID โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

First AID โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา รับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการปฐมพยาบาลและการให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

 

จูมล่าดีบัคคอนโซล

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries