การจัดการศึกษาระดับประถม 1-6 (มอนเทสซอริ)

       เนื่องจากโรงเรียนได้ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอริกับเด็กอนุบาล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552  และนักเรียนชั้นประถม 1 ในปีการศึกษา 2555 ตลอดระยะเวลา 6 ปี เด็กได้บ่มเพาะองค์ความรู้ จากการเรียนการสอนที่เป็นระบบ แบ่งออกเป็นขั้นตอนง่ายๆ ซึ่งเด็กสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ ผ่านการเรียนรู้จากสื่อที่เป็นรูปธรรม และจะพัฒนาสู่องค์ความรู้ที่เป็นนามธรรม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเรียนรู้ของเด็ก ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอริสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 5 ซึ่งจะไหลเลื่อนทุกปีจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

   การเรียนการสอนแบบมอนเทสซอริ (Montessori) คิดค้นโดยแพทย์หญิงมาเรีย มอนเทสซอริ ซึ่งเป็นชาวอิตาลี ซึ่งวิธีการนี้ได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2450 เป็นการจัดกระบวนการสอนโดยยึดเอาธรรมชาติของเด็กในแต่ละวัยเป็นหลัก  และให้เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้จากสื่อต่างๆ

 

 

ธรรมชาติของเด็กช่วงอายุ 6 - 12 ปี  

ธรรมชาติของเด็กในช่วงอายุ 6 – 12 ปีเป็นช่วงที่เด็กเริ่มมีจิตที่สามารถใช้ เหตุผล (reasoning mind) และสามารถเข้าใจตรรกศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (imagination and creativity) สนใจที่จะรู้เหตุผลของสิ่งต่างๆรอบตัว กระหายที่จะรู้ทุกสิ่งรอบๆตัว 

ด้านสังคม เด็กในวัยนี้ชอบการรวมกลุ่ม ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม มีภาษาเฉพาะกลุ่ม

ด้านคุณธรรม เด็กมีความรู้จักผิดชอบชั่วดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

การจัดการเรียนการสอนในช่วงอายุ 6 - 12 ปี 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงอายุนี้ จะเป็นการสอนเป็นกลุ่มย่อยจากสื่อมอนเทสซอริ โดยหลังจากที่ครูสอนกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มละ 4-6 คน) แล้ว เด็กจะเป็นผู้ปฏิบัติต่อโดยการปฏิบัติซ้ำสิ่งที่ครูสอนและสืบค้น ต่อจากสิ่งที่ครูสอน โดยงานที่เด็กทำจะอยู่ในรูปของการฝึกจากสื่อมอนเทสซอริ โครงงาน ใบงาน และการทดลอง นอกจากนี้เด็กยังมีโอกาสที่ไปสืบค้นนอกห้องเรียน

 

ในแต่ละช่วงเวลาเด็กมีอิสระเลือกงานมาทำตามความสนใจและศักยภาพ โดยครูเป็นผู้คอยให้คำแนะนำให้เด็กหยิบงานมาทำให้หลากหลายและครอบคลุมในทุกเนื้อหารายวิชาที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์ ยิ่งไปกว่านั้นกิจกรรมมอนเทสซอริ ยังส่งเสริมและฝึกให้เด็กรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม การเสียสละและเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมผ่านกิจกรรมการทำงานในแต่ละวันตลอดจนหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในห้องเรียนทำให้เด็ก รู้จักสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในสังคมที่ตนเองอยู่และจากโอกาสที่เด็กได้เป็นผู้ปฏิบัติในงานที่ตนเองทำช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักปัญหาและมีทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 

 

การจัดเนื้อหา

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมมอนเทสซอริ

ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ ว่ายน้ำ คอมพิวเตอร์ นาฏศิลป์ ศิลปศึกษา การงานอาชีพ และสุขศึกษาและพละศึกษา เรียนกับครูพิเศษ    

 

สื่อที่ใช้   

  • สื่อมอนเทสซอริ
  • แผนภาพ, แผนภูมิ, เส้นเวลา (timeline)
  • นิทาน เรื่องเล่า
  • อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์

 

นอกจากการมีความรู้ที่ยั่งยืนแล้วการจัดกิจกรรมมอนเทสซอริยังส่งเสริมให้

เด็กมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้เนื่องจากในห้องเรียนแต่ละห้องจัด

ให้มีห้องสมุดขนาดย่อม ที่นักเรียนสามารถอ่านหรือค้นคว้าได้ในทุกเวลาที่ต้องการ

 

จูมล่าดีบัคคอนโซล

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries