เนื้อหา

ตารางสอนและรหัสเข้า Google Classroom ป.2-6 ปี2564/1

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom และ ตารางสอนใหม่ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564

                   ในการเรียนการสอนออนไลน์ ครูใช้ Google Classroom เป็นเสมือนห้องเรียน ซึ่งใน Google Classroom จะประกอบด้วยห้องเรียนย่อย แบ่งเป็นรายวิชา เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่ครูได้นำเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ และงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติในแต่ละรายวิชาใส่ลงไปในห้องเรียน โดยนักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาและทำงานด้วยตนเองในช่วงเวลาไหนของวันก็ได้ใน Google Classroom (แนะนำให้แบ่งงานทำทุกวันสม่ำเสมอ)  

                   ในทุกสัปดาห์ของทุกรายวิชา นักเรียนจะพบครูออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งเป็นการสอนสด ทบทวนเนื้อหาของแต่ละสัปดาห์ และ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถามตอบปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับบทเรียน โดยให้นักเรียนเลือกเข้า Zoom ตามเวลาของห้องเรียนตนเอง ตามตารางสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom ด้านล่าง (หมายเหตุ ถ้านักเรียนไม่สะดวกเข้าตามเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจะลงวิดีโอบันทึกการสอนผ่าน Zoom ลงที่เว็บไซต์โรงเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถมาเปิดดูย้อนหลังได้) 

หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 การเข้าเรียนผ่าน Zoom และ/หรือ Google Class จะนับเป็นเวลาเรียนของนักเรียน 

 *** ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2564 ให้ใช้ลิงค์สำหรับเข้าซูมใหม่ตามในตารางสอน ***

ประถม 2

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพ) และตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.2/1

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพ) และตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.2/2

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพ) และตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.2/3

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพ) และตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.2/4

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพ) และตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.2/5

ประถม 3

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพ) และตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.3/1

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพ) และตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.3/2

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพ) และตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.3/3

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพ) และตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.3/4

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพ) และตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.3/5

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพ) และตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.3/6

ประถม 4

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพและตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.4/1

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพและตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.4/2

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพและตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.4/3

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพและตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.4/4

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพและตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.4/5

ประถม 5

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพและตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.5/1

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพและตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.5/2

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพและตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.5/3

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพและตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.5/4

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพและตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.5/5

ประถม 6

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพและตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.6/1

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพและตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.6/2

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพและตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.6/3

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพร์) และตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.6/4

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพและตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.6/5

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom (ห้องเรียนใหม่ คือ วิชาการงานอาชีพและตารางสอนสดผ่าน Zoom ของ ป.6/6 

 

วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมสำหรับนักเรียนประถม คลิกอ่านคู่มือด้านล่าง  

                 คู่มือ Google Classroom                         คู่มือ Zoom