ชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดเรียนแบบ On site

เรียน ผู้ปกครอง 
เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดเรียนแบบ On site (ที่นักเรียนสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้)
 
1.มติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ในการอนุญาตให้โรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/564 แบบ On site ได้ มีเกณฑ์ดังนี้
 1.1 ครูและบุคลากรของโรงเรียนต้องได้รับวัคซีนครบ 2 โดส 100% (ครูและบุคลากรของโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาทุกคน ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้วทุกคน)
 1.2 นักเรียนที่จะมาเรียน On site ที่โรงเรียนได้  ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้
      1) ผู้ปกครองต้องได้รับวัคซีนครบ 2 โดส (แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส ผ่านครูประจำชั้น)
      2) นักเรียนที่ได้รับวัคซีนแล้ว สามารถมาเรียนได้ ถึงแม้ว่าผู้ปกครองจะได้รับวัคซีนไม่ครบ
 1.3 นักเรียนที่ขาดคุณสมบัติข้อ 1.2 ให้เรียนแบบ Online (เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต) + On-hand (เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร)
 
2. กรณีที่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่โรงเรียน โรงเรียนจัดทำแผนเผชิญเหตุ ดังนี้
    2.1 แยกผู้มีอาการเสี่ยง (อุณหภูมิร่างกาย 37.5 ขึ้นไป) ไว้ที่ห้องกักตัว (School Isolation) แจ้งศูนย์สาธารณสุขเทศบาลลำสามแก้ว หรือโรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต เพื่อนำผู้ที่มีอาการไปตรวจ 
   2.2 กรณีมีผู้ติดเชื้อ โรงเรียนประสานกับโรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2 เพื่อรับผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา (ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ติดเชื้อ)
   2.3 กรณีที่มีผู้ติดเชื้อในห้องเรียน และผู้ที่เรียนห้องเรียนเดียวกัน ถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง จำเป็นต้องกักเพื่อเฝ้าดูอาการ  มี 2 รูปแบบ ให้เลือก คือ
        1) กักตัวที่บ้าน (ที่บ้านต้องไม่มีคนกลุ่ม 608 คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง, หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป) 
        2) กักตัวที่ Hospitel (มีค่าใช้จ่ายตามราคาห้องที่ท่านเลือก) โดยโรงเรียนประสาน Hospitel ไว้ให้เป็นทางเลือก ดังนี้ Tara Resident, โรงแรมอิงน้ำ, ธาราพาร์คริโซเทล, บางกอก Boutique Resort, PP@Hotle
 
3. โรงเรียนอยู่ในกระบวนการขออนุญาตเพื่อขอเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
 
     เมื่อทางโรงเรียนได้รับอนุญาตเปิดเรียนแบบ Onsite อย่างเป็นทางการ จะแจ้งผู้ปกครองให้ทราบอีกครั้ง

            จึงเรียนชี้แจงให้ท่านผู้ปกครองทราบ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่โรงเรียนต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นประโยชน์สูงสุด
 
คุณอยู่ที่: Home News and Events ชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดเรียนแบบ On site