การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 
 
              โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจะสอนในรูปแบบ Online ทุกระดับชั้น เนื่องจากกรมควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ยังไม่อนุญาตให้ทุกโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีเปิดเรียนแบบ On Site   

             สำหรับการเรียนออนไลน์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จะมีรูปแบบดังนี้

  •  อนุบาล 1 -  ประถม 1: เข้าเว็บไซด์โรงเรียนเพื่อโหลดใบงาน และพบครูผ่าน Zoom
  • ประถม 2 - ประถม 6: เข้า Google Classroom เพื่อดูภาระงาน และพบครูผ่าน Zoom 

               (รูปแบบการเรียนออนไลน์ และตารางสอน จะใช้ตารางเวลาเดิมที่ใช้ในภาคเรียนที่ 1)

            นักเรียนทุกระดับสามารถเข้าดูข้อมูลการเรียนการสอนจากเว็บไซด์ (อ.1-ป.1) และ Google Classroom (ป.2-ป.6) ได้ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

             ขออภัยผู้ปกครองที่แจ้งข้อมูลเรื่องการเปิดเรียนล่าช้า เนื่องจากกรมควรคุมโรคติดต่อฯ เพิ่งแจ้งเรื่องการเปิดเรียนดังกล่าวในวันนี้ 28 ตุลาคม 2564

             อนึ่ง หากกรมควบคุมโรคติดต่อฯ อนุญาตให้มีการเปิดเรียนแบบ On Site แล้ว โรงเรียนจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว

คุณอยู่ที่: Home News and Events การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564