ขอยกเลิกการโอนเงินโครงการช่วยเหลือฯ 2,000 บาท

ขอยกเลิกการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารโครงการรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000 บาท
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)                           

เรื่อง  ขอยกเลิกการโอนเงินโครงการช่วยเหลือฯ 2,000 บาท

เรียน  ผู้ปกครองที่แจ้งความประสงค์ให้โอนเงิน

สืบเนื่องจากระเบียบการเงินของทางราชการตามโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้ผู้ปกครอง 2,000 บาท (ซึ่งเป็นเงินของทางราชการ) การโอนเงินให้ผู้ปกครองโรงเรียนจะกระทำได้ คือ ต้องโอนเงินจากบัญชีโรงเรียนของธนาคารกรุงไทยไปยังบัญชีผู้ปกครองเท่านั้น   จากระเบียบดังกล่าวโรงเรียนจึงไม่สามารถโอนเงินโครงการช่วยเหลือฯ ให้กับผู้ปกครองได้ เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้ทำระบบธุรกรรมออนไลน์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ไว้กับทางธนาคารกรุงไทย
ดังนั้นจึงขอให้ท่านมารับเป็นเงินสดที่โรงเรียน และโรงเรียนต้องขออภัยท่านมา ณ ที่นี่ด้วย
 
 

ข้อมูลและเอกสารที่ใช้ในการรับเงิน

รัฐบาลจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้ผู้ปกครองคนละ 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน 

รับเงินสดใช้หลักฐาน ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  2  ชุด
2. ใบแสดงความประสงค์การขอรับเงินช่วยเหลือ (มาเขียนที่โรงเรียน)    2 ชุด
 
 
โดยในการจ่ายเงินทางราชการกำหนดให้โรงเรียนทำให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 15 วัน นับจากโรงเรียนได้รับโอนเงินมา

หมายเหตุ
1. ไม่รับเอกสารที่สแกน เพราะเอกสารเหล่านี้ต้องนำส่งหน่วยงานราชการ
2. เมื่อเงินโอนถึงโรงเรียนจะแจ้งวันที่ให้ผู้ปกครองมารับเงินที่โรงเรียนอีกครั้ง ผ่านเว็บไซต์ / ผ่านแอพ School Bright

อัพเดทข้อมูล 30 ส.ค. 64

คุณอยู่ที่: Home News and Events ขอยกเลิกการโอนเงินโครงการช่วยเหลือฯ 2,000 บาท