กำหนดวันรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000 บาท

                 กำหนดวันรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000 บาท ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)                           


เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
 
                ขณะนี้โรงเรียนได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือผู้ปกครองฯ มาแล้ว จึงขอให้ท่านมารับเงินจำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งนำสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ชุด 
เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่าง ทางโรงเรียนขอกำหนดวันมารับเงิน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. -15.00 น. ดังนี้
 
  • ระดับชั้นอนุบาล 1-3   รับเงินวันที่  7-8  กันยายน   2564         
  • ระดับชั้นประถม 1       รับเงินวันที่    9    กันยายน   2564         
  • ระดับชั้นประถม 2       รับเงินวันที่   10  กันยายน   2564             
  • ระดับชั้นประถม 3       รับเงินวันที่    11    กันยายน   2564       
  • ระดับชั้นประถม 4       รับเงินวันที่   12  กันยายน   2564             
  • ระดับชั้นประถม 5       รับเงินวันที่    13  กันยายน   2564         
  • ระดับชั้นประถม 6       รับเงินวันที่   14  กันยายน   2564         
 
หมายเหตุ
1. ผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมารับเงินในวันที่กำหนด ท่านสามารถมารับในวันที่ 7- 17   กันยายน   2564
2. เงินตามโครงการช่วยเหลือผู้ปกครองฯ โรงเรียนต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในวันที่  17 กันยายน 2564
** ถ้าท่านไม่มารับเงินภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 ทางโรงเรียนต้องส่งเงินคืนทางราชการ **
 
 
คุณอยู่ที่: Home News and Events กำหนดวันรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000 บาท