การลดค่าธรรมเนียมอื่นของภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมอื่นของภาคเรียนที่ 1/2564

*********************

                    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ที่ทุกๆคนได้รับผลกระทบทั่วกันทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  ทางโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว ประกอบกับคราวประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  มีมติให้ลดค่าธรรมเนียมอื่นของภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา กิจกรรมใดที่โรงเรียนไม่ได้ดำเนินการเองให้ลดทั้งหมด ส่วนกิจกรรมใดที่โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการให้คิดค่าใช้จ่ายที่พึงมีก่อน ส่วนที่เหลือให้ลดให้ผู้ปกครอง    จากเกณฑ์ข้างต้นโรงเรียนพิจารณาแล้วสามารถลดค่าธรรมเนียมอื่นได้เป็นของระดับอนุบาล 3 รายการ (รายการที่ 1-3) และของระดับประถมศึกษา 2 รายการ (รายการที่ 2-3) ตามรายละเอียด ดังนี้

 

ระดับชั้น

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
(1.อัตราปกติ)

ลด
ค่าธรรมเนียมอื่น

(2.ส่วนลด)

รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นภาคเรียนที่ 1/564
(3.อัตราที่ลดแล้ว)

หมายเหตุ

 อนุบาล 1

12,300 บาท

4,980  บาท

7,320  บาท

รายการ


 1.ลดค่าเรียนดนตรี (อนุบาล) 100%

 2.ลดค่าอาหาร 100 %      

 3.ลดค่าว่ายน้ำ  60 %                

 อนุบาล 2-3

13,100 บาท

4,980  บาท

8,120  บาท

 ประถม 1-6

13,520 บาท

2,980  บาท

10,540  บาท

 
  • สำหรับท่านผู้ปกครองที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นมาแล้ว โรงเรียนจะคืนเงินในส่วนที่ลดให้ท่านตามตารางช่องหมายเลข 2  โดยขอให้ท่านกรอกใน google form (ลิงค์ด้านล่าง) ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ว่าจะรับเงินด้วยวิธีใด  โดยโรงเรียนจะเริ่มคืนเงินตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
  • สำหรับท่านผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ขอให้ท่านชำระโดยใช้อัตราที่ลดแล้ว ช่องหมายเลข 3 (กรณีที่ผู้ปกครอง scan barcode จากใบแจ้งการชำระเงินแล้วยอดเงินยังเป็นอัตราเดิมที่ไม่ได้ลด ให้ส่งอีเมลล์แจ้งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อโรงเรียนจะจัดส่งใบชำระเงินอัตราใหม่ให้)

          
                  จึงเรียนชี้แจงมาให้ท่านผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบวิธีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้นโดยทั่วกัน

                       
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564

                

อนึ่ง ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังทำโครงการของบประมาณมาช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาคนละประมาณ 2,000 บาท 

 

สแกน QR Code หรือ คลิกลิงค์ กรอกข้อมูลช่องทางการคืนเงิน

https://forms.gle/grV3ofSimrfCPD6Q7

 

 

 

 

คุณอยู่ที่: Home News and Events การลดค่าธรรมเนียมอื่นของภาคเรียนที่ 1/2564