การเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564


การเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 
 
              สำหรับการเปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ on site (ออนไซต์) ที่นักเรียนมาโรงเรียนได้ เนื่องจากปทุมธานีอยู่ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดังนั้นโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และเริ่มนับเวลาเรียนของนักเรียน  โดยระดับประถมศึกษา จะจัดสอนในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา English และ English for reading 
             ให้นักเรียนประถม 2-6 เพิ่มรหัสเข้าห้องเรียนอีก 3 วิชา โดยสามารถรับรหัสและตารางสอนใหม่ได้ในวันอาทิตย์ เวลา17.00 น. จากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยครูประจำวิชาจะลงเนื้อหาใน Google classroom วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 6.00 น.
คุณอยู่ที่: Home News and Events การเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564