การสำรวจชุมนุมที่นักเรียนสนใจ ปีการศึกษา 2564

สำรวจชุมนุมที่นักเรียนสนใจ ปีการศึกษา 2564

 

            เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 เมื่อเปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนเลือกชุมนุมที่สนใจเข้าร่วมในปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 อันดับ 
(ถ้าชุมนุมแรกที่นักเรียนเลือกเต็ม นักเรียนจะได้เข้าชุมนุมที่ 2) โดยให้ทำแบบสำรวจชุมนุมเพียง 1 ครั้ง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยเลือกทำเฉพาะระดับชั้นของนักเรียน
 
คุณอยู่ที่: Home News and Events การสำรวจชุมนุมที่นักเรียนสนใจ ปีการศึกษา 2564