การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน

ประชาสัมพันธ์

       

         ผู้ปกครองสามารถมารับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-15.00 น.
         ถ้ามีใบเสร็จรับเงินให้นำมาด้วย ถ้าไม่มีสามารถเขียนใบสำคัญรับเงินได้ที่โรงเรียน