แจ้งเลื่อนวันรับสมุดรายงานผลการเรียน

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

                                                                                                         ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๓

 

          เรื่อง  ขอเลื่อนวันรับสมุดรายงานผลการเรียน

          เรียน  ท่านผู้ปกครองนักเรียน

              

             ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๓ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19)   เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว โรงเรียนจึงขอยกเลิกวันที่รับผลการสอบไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน 

                        อนึ่งถ้าท่านมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สมุดรายงานผลการเรียนของนักเรียน  ท่านสามารถมารับได้ที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓   เป็นต้นไป  ในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (มีครูเวรทุกวัน)

                        ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    รับเอกสารการจบในวันที่     ๔   เมษายน   ๒๕๖๓   ได้ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ -๑๒.๓๐ น.

 

                        จึงเรียนชี้แจงมาให้ท่านทราบ

                                                                                         

   *** อนึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจากที่แจ้งไว้ ทางโรงเรียนจะประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  ***

 
 
 
 
 
 
 
 
คุณอยู่ที่: Home News and Events แจ้งเลื่อนวันรับสมุดรายงานผลการเรียน