ผลการสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559

รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
 

 

 

รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : O-NET)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
 
คุณอยู่ที่: Home News and Events ข้อมูลเผยแพร่ ผลการสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559