ประกาศ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมอื่นของภาคเรียนที่ 1/2564

*********************

                    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ที่ทุกๆคนได้รับผลกระทบทั่วกันทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  ทางโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว ประกอบกับคราวประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  มีมติให้ลดค่าธรรมเนียมอื่นของภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา กิจกรรมใดที่โรงเรียนไม่ได้ดำเนินการเองให้ลดทั้งหมด ส่วนกิจกรรมใดที่โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการให้คิดค่าใช้จ่ายที่พึงมีก่อน ส่วนที่เหลือให้ลดให้ผู้ปกครอง    จากเกณฑ์ข้างต้นโรงเรียนพิจารณาแล้วสามารถลดค่าธรรมเนียมอื่นได้เป็นของระดับอนุบาล 3 รายการ (รายการที่ 1-3) และของระดับประถมศึกษา 2 รายการ (รายการที่ 2-3) ตามรายละเอียด ดังนี้

 

ระดับชั้น

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
(1.อัตราปกติ)

ลด
ค่าธรรมเนียมอื่น

(2.ส่วนลด)

รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นภาคเรียนที่ 1/564
(3.อัตราที่ลดแล้ว)

หมายเหตุ

 อนุบาล 1

12,300 บาท

4,980  บาท

7,320  บาท

รายการ


 1.ลดค่าเรียนดนตรี (อนุบาล) 100%

 2.ลดค่าอาหาร 100 %      

 3.ลดค่าว่ายน้ำ  60 %                

 อนุบาล 2-3

13,100 บาท

4,980  บาท

8,120  บาท

 ประถม 1-6

13,520 บาท

2,980  บาท

10,540  บาท

 
  • สำหรับท่านผู้ปกครองที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นมาแล้ว โรงเรียนจะคืนเงินในส่วนที่ลดให้ท่านตามตารางช่องหมายเลข 2  โดยขอให้ท่านกรอกใน google form (ลิงค์ด้านล่าง) ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ว่าจะรับเงินด้วยวิธีใด  โดยโรงเรียนจะเริ่มคืนเงินตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
  • สำหรับท่านผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ขอให้ท่านชำระโดยใช้อัตราที่ลดแล้ว ช่องหมายเลข 3 (กรณีที่ผู้ปกครอง scan barcode จากใบแจ้งการชำระเงินแล้วยอดเงินยังเป็นอัตราเดิมที่ไม่ได้ลด ให้ส่งอีเมลล์แจ้งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อโรงเรียนจะจัดส่งใบชำระเงินอัตราใหม่ให้)

          
                  จึงเรียนชี้แจงมาให้ท่านผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบวิธีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้นโดยทั่วกัน

                       
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564

                

อนึ่ง ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังทำโครงการของบประมาณมาช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาคนละประมาณ 2,000 บาท 

 

สแกน QR Code หรือ คลิกลิงค์ กรอกข้อมูลช่องทางการคืนเงิน

https://forms.gle/grV3ofSimrfCPD6Q7

 

 

 

 

คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก3

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

 

ดาวน์โหลด คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก3 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร จากโรงพยาบาลโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 
 
 

ชี้แจงเรื่องการคืนธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2564

 

เรียนท่านผู้ปกครอง
         
             สิ่งที่โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา ปฏิบัติมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์โควิด 19 คือ
1.โรงเรียนจัดให้มีการสอนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียน และมีกิจกรรมทำในระหว่างอยู่ที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน (ทั้งปีการศึกษา 2563 และในปีนี้ 2564)
2.เมื่อเปิดเรียนมา ทางโรงเรียนจัดสอนชดเชยในวิชาว่ายน้ำ คอมพิวเตอร์ ดนตรีตามจำนวนชั่วโมงที่เลื่อนเปิดเรียน
3.โรงเรียนจัดอาหารเบรคช่วงบ่ายให้นักเรียนรับประทานช่วงที่มีการสอนชดเชย
4.โรงเรียนมีการสอนชดเชยให้กับนักเรียนในวันเรียนปกติ เพิ่ม 1 คาบ และเรียนในวันเสาร์จนครบวันเรียนที่หายไป เพราะตามโครงสร้างหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวนชั่วโมงเวลาเรียนเป็นตัวกำหนดที่โรงเรียนจะต้องจัดสอนให้ครบ
 
             ท้ายนี้ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่า โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยามีจุดยืนของตนเองมาตลอดในเรื่องความซื่อสัตย์ ไม่เคยเอาเปรียบผู้ปกครอง สิ่งใดที่โรงเรียนมิได้จัดให้กับนักเรียนโรงเรียนคืนเงินให้กับผู้ปกครองโดยที่ผู้ปกครองมิต้องร้องขอจากโรงเรียน เช่น 
1. ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 ค่าเรียนพิเศษที่ผู้ปกครองจ่ายไว้ทั้ง4เดือน โรงเรียนเปิดสอนพิเศษไม่ครบ โรงเรียนก็จัดการคืนเงินให้
2. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มสำหรับนักเรียนใหม่ได้ โรงเรียนก็จัดการคืนเงินให้ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกคนในวันที่ประชุม (ผู้ปกครองคนใดที่ไม่มาประชุม โรงเรียนได้โทรแจ้งให้ผู้ปกครองมารับในวันอื่น)
3. สำหรับปีการศึกษา 2564 โรงเรียนยังไม่ได้รับการยืนยันที่แน่นอนว่าจะเปิดเรียนได้เมื่อใด จึงไม่สามารถวางแผนทุกอย่างได้
   
            จึงเรียนชี้แจงมาให้ท่านทราบเพื่อเกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน
 
 
 
 

การขยายการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 

         
                    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานียังคงมีความรุนแรงต่อเนื่อง โรงเรียนจึงขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ 
                    ทั้งนี้จะมีการปรับตารางสอนและวิชาที่สอนใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นักเรียนสามารถเช็คตารางสอน (อนุบาล1-ประถม6) และรหัสเข้าชั้นเรียนใน Google Classroom เพิ่มอีก 4 วิชา (ประถม 2-6) ได้ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา17.00 น. จากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยครูประจำวิชาจะลงเนื้อหาใน Google classroom วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 6.00 น.
 
 
 
 
ประกาศ วันที่ 27 มิถุนายน 2564
 
คุณอยู่ที่: Home News and Events