9:00 น.      สถานที่:โรงเรียนผ่อง        สุวรรณวิทยา  9 ส.ค. 62
 

Mother's Day
วันแม่แห่งชาติ
- คณะครูและนักเรียนร่วมจัดพิธีเทอดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมกรรมครอบครัวสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนร่วมทำกิจกรรมกระชับสัมพันธ์ในครอบครัว 

 
 
9:00 น.      สถานที่:         วัดปัญญานันทาราม 14-16 ส.ค. 62
คุณธรรม จริยธรรม
testing
ค่ายพุทธบุตร

 

เข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9:00 - 12:00 น.     สถานที่:โรงเรียนผ่อง       สุวรรณวิทยา 22 ส.ค. 62
วิทย์
Science Weekสัปดาห์วิทยาศาสตร์
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆ
 
 
 
 
 
 
9:00 - 15:00 น.     สถานที่: โรงเรียนผ่อง         สุวรรณวิทยา 23-27 ก.ย. 62 
การวัดและประเมินผล
testing
สอบภาคปฏิบัติ

 

ทดสอบภาคปฏิบัติในราายวิชาต่างๆ เช่น
ทดสอบภาคปฏิบัติภาษาไทย เรื่อง การอ่าน
ทดสอบภาคปฏิบัติภาษาอังกฤษ 
 
 
8:00 - 15:00 น.      สถานที่: โรงเรียน         ผ่องสุวรรณวิทยา 1-4 ต.ค. 62
การวัดและประเมินผล
testing
สอบกลางปี

 

ประเมินพัฒนาการระดับอนุบาล
สอบภาคทฤษฎีระดับประถม