9:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 24 ม.ค. 62
HOT

Author
วันสถาปนายุวกาชาด
วันสถานปนายุวกาชาด ( 27 กรกฎาคม)
9:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 26 ม.ค. 62

testing
แนะแนว

 

ครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษา มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 แก่นักเรียน ป.6 และผู้ปกครอง
8:00 - 16:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  2 ก.พ. 62
การวัดและประเมินผล
Author
การสอบ O-NET
นักเรียนชั้น ป.6 สอบวัดผลระดับชาติ O-NET
8:00 - 13:00 น. สถานที่: ลานเอนกประสงค์ 7-8 ก.พ. 62
ครอบครัว
     เชิญผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรม
charity
การแสดงผลงงานจากการเรียนรู้สู่การกุศล
การแสดงผลงานนักเรียนที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งรายได้จากการแสดงผลงาน นักเรียนจะนำไปใช้ในการกุศลต่างๆ
7 ก.พ. 61 - การแสดงผลงานของระดับชั้นอนุบาล 2,  ประถม 3-5
8 ก.พ. 61 - การแสดงผลงานของระดับชั้นอนุบาล 1 และ 3, ประถม 1,2 และ 6
 
9:00 - 15:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 11-22 ก.พ. 62 
การวัดและประเมินผล
testing
สอบภาคปฏิบัติ

 

ทดสอบภาคปฏิบัติในราายวิชาต่างๆ เช่น
ทดสอบภาคปฏิบัติภาษาไทย เรื่อง การอ่าน
ทดสอบภาคปฏิบัติภาษาอังกฤษ