9:00 - 15:00 น.     19-28 ต.ค. 63 
การวัดและประเมินผล
testing
สอบภาคปฏิบัติ
ทดสอบภาคปฏิบัติในราายวิชาต่างๆ เช่น
ทดสอบภาคปฏิบัติภาษาไทย เรื่อง การอ่าน
ทดสอบภาคปฏิบัติภาษาอังกฤษ 
 
 
8:00 - 15:00 น.      สถานที่: โรงเรียน         ผ่องสุวรรณวิทยา 2-6 พ.ย. 63
การวัดและประเมินผล
testing
ประเมินพัฒนาการอนุบาล
ประเมินพัฒนาการระดับอนุบาล กลางปี
 
 
8:00 - 15:00 น.      สถานที่: โรงเรียน         ผ่องสุวรรณวิทยา 5, 9, 11 พ.ย. 63
การวัดและประเมินผล
testing
สอบกลางปี

 

 
สอบภาคทฤษฎีระดับประถม
 
8:00 - 15:00 น.     สถานที่: โรงเรียน        ผ่องสุวรรณวิทยา 13 พ.ย. 63
นันทนาการ
sport day
กีฬาสีประถม

 

การแข่งขันกีฬาสีของนักเรียนระดับประถมศึกษา
 
หมายเหตุ ถ้าสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่ดี งดกีฬาสี