9:00 น. สถานที่:โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  11 ส.ค. 60
 

Mother's Day
วันแม่แห่งชาติ
คณะครูและนักเรียนร่วมจัดพิธีเทอดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
และจัดฐานการเรียนรู้
 
9:00 - 12:00 น. สถานที่:โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 18 ส.ค. 60
วิทย์
Science Weekสัปดาห์วิทยาศาสตร์
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆ
 
 
 
 
 
 
9:00 - 15:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 18-22 ก.ย. 60 
การวัดและประเมินผล
testing
สอบภาคปฏิบัติ

 

ทดสอบภาคปฏิบัติในราายวิชาต่างๆ เช่น
ทดสอบภาคปฏิบัติภาษาไทย เรื่อง การอ่าน
ทดสอบภาคปฏิบัติภาษาอังกฤษ 
 
 
9:00 น. สถานที่: วัดปัญญานันทาราม 28-30 ส.ค. 60
คุณธรรม จริยธรรม
testing
ค่ายพุทธบุตร

 

เข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8:00 - 15:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 2-4 ต.ค. 60
การวัดและประเมินผล
testing
สอบปลายปี

 

ประเมินพัฒนาการระดับอนุบาล
สอบภาคทฤษฎีระดับประถม