9:00 - 15:00 น.     15-24 มี.ค. 64 
การวัดและประเมินผล
testing
สอบภาคปฏิบัติ
ทดสอบภาคปฏิบัติในราายวิชาต่างๆ เช่น
ทดสอบภาคปฏิบัติภาษาไทย เรื่อง การอ่าน
ทดสอบภาคปฏิบัติภาษาอังกฤษ 
 
 
8:00 - 15:00 น.   สถานที่:โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  24 มี.ค. 64
การวัดและประเมินผล
testing
สอบ NT

 

นักเรียนระดับชั้น ป.3 ทดสอบวัดผลระดับชาติ NT
 
 
8:00 - 15:00 น.   สถานที่:โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 29, 31 มี.ค., 1-2 เม.ย. 64
การวัดและประเมินผล
testing
สอบปลายปี

 

 
  • 29, 31 มี.ค., 1-2 เม.ย. 64 ประเมินพัฒนาการปลายปี ระดับอนุบาล
  • 29, 31 มี.ค., 1 เม.ย. 64 สอบภาคทฤษฎีระดับประถม