8:00 - 13:00 น.    สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 8 ม.ค. 64

Sport Day
กีฬาสี
การจัดกิจกรรมกีฬาสีอนุบาล สำหรับนักเรียนอนุบาล 1-3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ความสนุกสนาน และการฝึกการมีน้ำใจนักกีฬา
9:00 น. 27 ม.ค. 64
ยุวกาชาด

Author
วันสถาปนายุวกาชาด
นักเรียนร่วมทำพิธีเนื่องในวันสถานปนายุวกาชาด ( 27 กรกฎาคม)
8:00 - 13:00 น. สถานที่: ลานเอนกประสงค์ 18-19 ก.พ. 64
ครอบครัว
     เชิญผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรม
charity
การแสดงผลงงานจากการเรียนรู้สู่การกุศล
การแสดงผลงานนักเรียนที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งรายได้จากการแสดงผลงาน นักเรียนจะนำไปใช้ในการกุศลต่าง ๆ
 
18 ก.พ. 64 - การแสดงผลงานของระดับชั้นอนุบาล 2, ประถม 3-5
19 ก.พ. 64 - การแสดงผลงานของระดับชั้นอนุบาล 1 และ 3, ประถม 1,2 และ 6
 
8:00 - 15:00 น.   สถานที่:โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  8-12 มี.ค. 64
การวัดและประเมินผล
Reading test
การอ่าน
นักเรียนชั้น ป.1 สอบการอ่าน ระดับชาติ RT
8:00 - 16:00 น.   สถานที่:โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  13 มี.ค. 64
การวัดและประเมินผล
Author
การสอบ O-NET
นักเรียนชั้น ป.6 สอบวัดผลระดับชาติ O-NET