8:00 - 15:00 น.     สถานที่: โรงเรียน        ผ่องสุวรรณวิทยา 30 ก.ย. 62
นันทนาการ
sport day
กีฬาสีประถม

 

การแข่งขันกีฬาสีของนักเรียนระดับประถมศึกษา