8:00 - 15:00 น.    สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 11-12 ม.ค. 64

Scout Day Camp
เข้าค่ายลูกเสือ
 นักเรียนชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือ ที่โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
8:00 - 15:00 น.    สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 14-15 ม.ค. 64

Scout Day Camp
เข้าค่ายลูกเสือ
 นักเรียนชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ ที่โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
8:00 - 15:00 น.    สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 18-19 ม.ค. 64

Thai Youth Red Cross Day Camp
เข้าค่ายยุวกาชาด
นักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายยุวกาชาด ที่โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

 

8:00 - 15:00 น.    สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 21-22 ม.ค. 64

Thai Youth Red Cross Day Camp
เข้าค่ายยุวกาชาด
นักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายยุวกาชาด ที่โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

 

8:00 - 15:00 น.    สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 25-26 ม.ค. 64

Thai Youth Red Cross Day Camp
เข้าค่ายยุวกาชาด
นักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายยุวกาชาด ที่โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา