8:00 - 15:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  6 มี.ค. 62
การวัดและประเมินผล
testing
สอบ NT

 

นักเรียนระดับชั้น ป.3 ทดสอบวัดผลระดับชาติ NT