* สอบการอ่าน (RT)

8:00 - 15:00 น.   สถานที่:โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  16 มี.ค. 64
การวัดและประเมินผล
Reading test
การอ่าน
นักเรียนชั้น ป.1 สอบการอ่าน ระดับชาติ RT