* วันพ่อแห่งชาติ

9:00 น.      สถานที่:โรงเรียนผ่อง        สุวรรณวิทยา  4 ธ.ค. 63
 

Father Day
วันพ่อแห่งชาติ
คณะครูและนักเรียนสวดมนต์ และนั่งสมาธิ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และคล้ายวันพระราชสมภพของของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร