* สอบภาคทฤษฎี ปลายปี

8:00 - 15:00 น.   สถานที่:โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1-2, 5-7 เม.ย. 64
การวัดและประเมินผล
testing
สอบปลายปี

 

 
  • 1-2, 4-7 เม.ย. 64 ประเมินพัฒนาการปลายปี ระดับอนุบาล
  • 5-7 เม.ย. 64 สอบภาคทฤษฎีระดับประถม