วันพ่อแห่งชาติ

9:00 น. สถานที่:โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  4 ธ.ค. 61
 

Mother's Day
วันพ่อแห่งชาติ
คณะครูและนักเรียนร่วมจัดพิธีเทอดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
และจัดฐานการเรียนรู้