เข้าค่ายพุทธบุตร

9:00 น. สถานที่: วัดปัญญานันทาราม 28-30 ส.ค. 60
คุณธรรม จริยธรรม
testing
ค่ายพุทธบุตร

 

เข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6