วันแม่แห่งชาติ

9:00 น. สถานที่:โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  11 ส.ค. 60
 

Mother's Day
วันแม่แห่งชาติ
คณะครูและนักเรียนร่วมจัดพิธีเทอดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
และจัดฐานการเรียนรู้