***** วันปิยมหาราช **

9:00 น.      สถานที่:โรงเรียนผ่อง        สุวรรณวิทยา  22 ต.ค. 63
 

Anniversary of the Death of Rama5
วันปิยมหาราช
คณะครูและนักเรียนทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5