วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

9:00-12.00 น. สถานที่:โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 7 ก.ค. 60
ศาสนา
ฺีBuddhism Dayวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
- การฐานการเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติ
- ตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาลและประถมนำเทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดสายไหม และ วัดปัญญานันทาราม