สอบปลายปี

8:00 - 15:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 2-4 ต.ค. 60
การวัดและประเมินผล
testing
สอบปลายปี

 

ประเมินพัฒนาการระดับอนุบาล
สอบภาคทฤษฎีระดับประถม