* สอบ O-NET

8:00 - 16:00 น.   สถานที่:โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  13 มี.ค. 64
การวัดและประเมินผล
Author
การสอบ O-NET
นักเรียนชั้น ป.6 สอบวัดผลระดับชาติ O-NET