การแสดงปีใหม่

8:00 - 12:00 น. สถานที่: ลานเอนกประสงค์ 26-27 ธ.ค. 61
ครอบครัว
เชิญผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรม
New Year 2014
กิจกรรมปีใหม่
26 ธ.ค.  การแสดงปีใหม่ระดับ อนุบาล และ ป.5-6
27 ธ.ค.  การแสดงปีใหม่ระดับ ป.1-4