อยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด

8:00 - 15:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 14-15 ม.ค. 62

Author
การอยู่ค่ายยุวกาชาด
อยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ของนักเรียนชั้น ป.4-6