**** สอบภาคปฏิบัติ **

9:00 - 15:00 น.     19-28 ต.ค. 63 
การวัดและประเมินผล
testing
สอบภาคปฏิบัติ
ทดสอบภาคปฏิบัติในราายวิชาต่างๆ เช่น
ทดสอบภาคปฏิบัติภาษาไทย เรื่อง การอ่าน
ทดสอบภาคปฏิบัติภาษาอังกฤษ