* สอบภาคปฏิบัติ ระดับประถม

9:00 - 15:00 น.     22-31 มี.ค. 64
การวัดและประเมินผล
testing
สอบภาคปฏิบัติ
ทดสอบภาคปฏิบัติในราายวิชาต่างๆ เช่น
ทดสอบภาคปฏิบัติภาษาไทย เรื่อง การอ่าน
ทดสอบภาคปฏิบัติภาษาอังกฤษ