สอบภาคปฏิบัติ

9:00 - 15:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 11-22 ก.พ. 62 
การวัดและประเมินผล
testing
สอบภาคปฏิบัติ

 

ทดสอบภาคปฏิบัติในราายวิชาต่างๆ เช่น
ทดสอบภาคปฏิบัติภาษาไทย เรื่อง การอ่าน
ทดสอบภาคปฏิบัติภาษาอังกฤษ