9:00 - 12:00 น.    สถานที่:     ลานอเนกประสงค์ 25 มิ.ย. 62
       

ภาษาไทย
New Year 2014กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่
จัดฐานการเรียนรู้

 

9:00 - 11:00 น.    สถานที่: โรงเรียนผ่อง           สุวรรณวิทยา  27 มิ.ย. 62

วันไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครูและการมอบทุนการศึกษาให้กับศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว 

 

 

 

9:00 น.    สถานที่: โรงเรียนผ่อง         สุวรรณวิทยา 1 ก.ค. 62
HOT

Author
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันสถานปนาลูกเสือแห่งชาติ ( 1 กรกฎาคม)

 

9:00-12.00 น.     สถานที่:โรงเรียนผ่อง        สุวรรณวิทยา 15 ก.ค. 62
ศาสนา
ฺีBuddhism Dayวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
- การฐานการเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติ
- ตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาลและประถมนำเทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดสายไหม และ วัดปัญญานันทาราม
 
 
 
9:00 น.      สถานที่:     ลานอเนกประสงค์ 26 ก.ค. 62
 
Thai Language Dayพิธีเทอดพระเกียรติ
 
พิธีเทอดพระเกียรติรัชกาลที่ 10