9:00 น.      สถานที่:โรงเรียนผ่อง        สุวรรณวิทยา  4 ธ.ค. 63
 

Father Day
วันพ่อแห่งชาติ
คณะครูและนักเรียนสวดมนต์ และนั่งสมาธิ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และคล้ายวันพระราชสมภพของของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
 
 
 

 
 
8:00 - 15:00 น.    สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 10 ธ.ค. 63

Scout Day Camp
เข้าค่ายลูกเสือ
 นักเรียนชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ที่โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
8:00 - 15:00 น.    สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 11 ธ.ค. 63

Thai Youth Red Cross Day Camp
เข้าค่ายยุวกาชาด
นักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายยุวกาชาด ที่โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
8:00 - 15:00 น.    สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 17-18 ธ.ค. 63

Thai Youth Red Cross Day Camp
เข้าค่ายยุวกาชาด
นักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายยุวกาชาด ที่โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
8:00 - 15:00 น.    สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 23-24 ธ.ค. 63

Scout Day Camp
เข้าค่ายลูกเสือ
 นักเรียนชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ที่โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา