8:00 - 12:00 น. สถานที่: ลานเอนกประสงค์ 26-27 ธ.ค. 61
ครอบครัว
เชิญผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรม
New Year 2014
กิจกรรมปีใหม่
26 ธ.ค.  การแสดงปีใหม่ระดับ อนุบาล และ ป.5-6
27 ธ.ค.  การแสดงปีใหม่ระดับ ป.1-4
 
8:00 - 15:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 9-10 ม.ค. 62
Hot
 
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญตรี (ป.4) โท-เอก (ป.5-6)
 
8:00 - 15:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 11 ม.ค. 62
นันทนาการ
sport day
กีฬาสีอนุบาล

 

การแข่งขันกีฬาสี ระดับอนุบาล
8:00 - 15:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 14-15 ม.ค. 62

Author
การอยู่ค่ายยุวกาชาด
อยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ของนักเรียนชั้น ป.4-6
8:00 - 16:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  2 ก.พ. 62
การวัดและประเมินผล
Author
การสอบ O-NET
นักเรียนชั้น ป.6 สอบวัดผลระดับชาติ O-NET