9:00 - 11:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  15 มิ.ย. 60

วันไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครูและการมอบทุนการศึกษาให้กับศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว

 

 

 

9:00 - 12:00 น.  สถานที่: ลาน เอนกประสงค์ 15 มิ.ย. 60
 

ภาษาไทย
New Year 2014กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่
จัดฐานการเรียนรู้
9:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 29 มิ.ย. 60
HOT

Author
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันสถานปนาลูกเสือแห่งชาติ ( 1 กรกฎาคม)
9:00-12.00 น. สถานที่:โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 7 ก.ค. 60
ศาสนา
ฺีBuddhism Dayวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
- การฐานการเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติ
- ตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาลและประถมนำเทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดสายไหม และ วัดปัญญานันทาราม
 
 
 
9:00 น. สถานที่:ลานอเนกประสงค์ 27 ก.ค. 60
 
Thai Language Dayพิธีเทอดพระเกียรติ
 
พิธีเทอดพระเกียรติรัชกาลที่ 10