โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

โครงสร้างการบริหาร

 

 

บุคลากร

 

     นางนวลอนงค์ นวลเขียว    ตำแหน่ง  ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

    การศึกษา      ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

 

 

 

   นางสาวปดิวรัดา  นวลเขียว  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

   การศึกษา  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   ประกาศนียบัตร

    1. Diploma in Montessori Method for children from 6 – 12 years of age, 

                       Association Montessori Internationale (AMI),  Montessori Training Center of New England, Connecticut, USA

                                     2. Diploma in Montessori Method for children from 3 – 6 years of age,
                                                       Association Montessori Internationale (AMI), Montessori Training Center of New England, Connecticut, USA
 
    นางสาวอุบล   ละมั่งทอง  ตำแหน่ง ที่ปรึกษาวิชาการ

การศึกษา    ปริญญาโท   Maîtrise  es  Lettres  ( Linguistique  Appliqué)   ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
                   จากมหาวิทยาลัยซอร์บอนน์   ปารีส 3   ( Université  de  la  Sorbonne  Nouvelle  Paris III )
                   กรุงปารีส   ประเทศฝรั่งเศส

ประกาศนียบัตร  Diplôme  de Méthodologie  Audio-visuelle  pour  l’Enseignement  du  Français  Langue  Etrangère
                           (Di.M.A.V.) ,  Université  de  Poitiers ,  France.

    ดร.ปิยนันท์  นวลเขียว  ตำแหน่ง ผู้ช่วยฯ วิชาการ

    การศึกษา  ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Information Science & Learning Technologies,

                                        University of Missouri – Columbia, USA

    ประกาศนียบัตร     Diploma in Montessori Method for children from 3 – 6 years of age, 

                                               Association Montessori Internationale (AMI), Montessori Training Center of New England, Connecticut, USA
 

    นางไพรินทร์ จันทรมงคลเลิศ    ตำแหน่ง ผู้ช่วยฯ บุคคล                                   

    การศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกสังคมศึกษา

 

 

 

 

    นางสุวภรณ์ ท้วมดี   ตำแหน่ง ผู้ช่วยฯ งบประมาณ                                

    การศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการจัดการทั่วไป                                   

 

 

 

     นายสถาพร  ท้วมดี  ตำแหน่ง ผู้ช่วยฯ บริหารทั่วไป     

    การศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกพลศึกษา  วิชาโทสุขศึกษา

 

 

 
 
 

ประวัติโรงเรียน

เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม   2515 เป็นโรงเรียนสหศึกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

โดยมี นายสง่า - นางละม่อม  ผ่องสุวรรณ  เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน

นางนวลอนงค์        นวลเขียว        เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

นางสาวปดิวรัดา     นวลเขียว        เป็นผู้อำนวยการ

 

เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอริ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดยในวิชาภาษาอังกฤษ สอนโดยครูต่างชาติ และมีวิชาพิเศษ คือ ว่ายน้ำ  คอมพิวเตอร์ ดนตรีสากล นาฏศิลป์  ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน    

“วิชาการเป็นเลิศประเสริฐคุณธรรม          นำความเป็นไทย        พลานามัยสมบูรณ์”

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

                 “มารยาทงามยามน้อมไหว้ สืบสานศาสนา รักษ์ภาษาไทย

 

สีประจำโรงเรียน      สีเขียว

 

นโยบายของโรงเรียน

เมื่อเรารับบุตรหลานของท่านเข้ามาเป็นนักเรียนของโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาแล้ว 

โรงเรียนจะสอนให้เด็กเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ถึงพร้อมด้วยความรู้ความประพฤติ