สุขใจกับเด็กสมาธิสั้น

สุขใจกับเด็กสมาธิสั้น คู่มือพ่อแม่และครู  สำหรับการฝึกเด็กสมาธิสั้น 
เขียนโดย  ผศ.  นพ.  พนม  เกตุมาน (สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลัยมหิดล)

 ดาวโหลดเอกสาร