เรื่องดี ๗ ประการ ที่พ่อแม่ไม่ควรพลาดโอกาส

 
เรื่องดี ๗ ประการ ที่พ่อแม่ไม่ควรพลาดโอกาสคือ การดูแลฝึกลูกให้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน ๗ เรื่อง
 

 

 

ทุกวันนี้ พ่อแม่หลายคน มักบ่นให้กันฟังอยู่เสมอว่าไม่รู้จะทำอย่างไรดี เช่น

            * ลูกตื่นสาย ไปโรงเรียน ไปทำงานไม่เคยทัน  ตื่นนอนไม่เคยพับผ้าห่ม

            * ถอดเสื้อผ้าแล้วชอบ หมก-พาด-กองเกลื่อนกลาด ไม่มีระเบียบ           

* ชุดขั้นใน ถุงเท้าใช้แล้ว   สะสมเป็นเดือน ส่งกลิ่นเหม็น

* ทานข้าวแล้ว ไม่เคยล้างจาน แห้งเกรอะกรัง

* แต่งกายไม่ถูกกาลเทศะ

* กริยา วาจา กระด้าง ไม่น่าดูน่าฟัง

* ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย

* พฤติกรรมก้าวร้าว ไม่เชื่อฟัง

ทุกเรื่อง!ป้องกันไม่ให้เกิดกับลูกของเราได้ โดยขอให้ปฏิบัติแต่ละเรื่องอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกับลูกประมาณ ๑ เดือน หรือ ๓๐ วันติดต่อกันให้เคยชิน จะติดเป็นอุปนิสัยที่ดีตลอดไป โดยให้พ่อแม่ฝึกลูก  ๗ เรื่อง ดังต่อไปนี้

เรื่องที่ ๑            การดูแลลูกให้ตื่นนอนแต่เช้าเป็นอุปนิสัย

ความสำเร็จ            เป็นเด็กขยัน อดทน ทำอะไรได้มากกว่าคนอื่นๆที่ชอบตื่นสาย ถ้าลูกตื่นเช้าได้ก็ไปโรงเรียนเช้าได้ทุกวัน

มีโอกาสได้ออกกำลังกาย สมองปลอดโปร่ง ว่องไว กระตือรือร้น

ความสำเร็จ            มีอุปนิสัย เป็นคนตรงต่อเวลา น่าเชื่อถือ มีความสำเร็จในการเรียน อาชีพการงานในอนาคต

เรื่องที่ ๒            ดูแลให้ลูกดื่มน้ำและขับถ่ายเป็นเวลาทุกเช้า รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์

ความสำเร็จ            สุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยบ่อย

เรื่องที่ ๓            ฝึกให้ลูกพับผ้าห่ม  เก็บที่นอนให้ดูดี ทุกเช้าที่ตื่นนอน

 ฝึกให้ลูกรู้จักล้างถ้วยชามแก้วน้ำ หลังรับประทานอาหารทุกครั้ง

                                    ฝึกให้ลูกซักเสื้อผ้า ชุดชั้นใน ถุงเท้า ทุกวันหรือทุกวันหยุดสุดสัปดาห์

                                    ฝึกให้ลูกรู้จักเก็บหนังสือ อุปกรณ์ และของใช้ส่วนตัวให้เป็นระเบียบ

                                    ฝึกให้ลูกมีจิตใจเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการแบ่งปันพี่ๆ น้องๆ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ความสำเร็จ            มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการดำเนินชีวิตตลอดไป มีบ้านน่าอยู่อาศัย ทุกคนมีอารมณ์แจ่มใส ไม่กระทบกระทั่งกัน ที่สำคัญเมื่อลูกต้องไปอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นจะไม่ถูกรังเกียจ มีคุณธรรมประจำใจ

เป็นเด็กดีของพ่อแม่ และได้รับคำชมว่า “พ่อแม่ผู้ปกครองอบรมสั่งสอนมาดี”

เรื่องที่ ๔            ดูแลลูกแต่งกายสุภาพ ถูกกาลเทศะ พูดจาสุภาพ ไพเราะ กริยาวาจา อ่อนน้อม

ความสำเร็จ            มีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ เป็นที่รักใคร่ได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญ

เรื่องที่ ๕            ดูแลให้ทำการบ้านอย่างสม่ำเสมอ

ความสำเร็จ            เป็นเด็กเรียนดี ใฝ่เรียนรู้ มีอนาคตดี

เรื่องที่ ๖            ฝึกให้ลูกรู้จักออมเงิน

ความสำเร็จ            ลูกจะมีความมั่นคงด้านการเงินในอนาคต

เรื่องที่ ๗            สอนให้ลูกสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิทุกคืน

ความสำเร็จ            ลูกจะเป็นเด็กที่มีจิตใจสงบ มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

เรื่องต่างๆดังกล่าว พ่อแม่สามารถดูแลปลูกฝังลูกได้ทีละเล็กละน้อย            ให้เป็นไปตามธรรมชาติตามวัยของเด็ก ที่สำคัญ

พ่อแม่ส่วนใหญ่กำลังมองข้ามไปไม่ฝึกฝนลูก คิดว่า  “ขอให้เรียนเก่งอย่างเดียวก็พอ” จนเกิดเป็นเรื่องเสียหายเมื่อเติบ

เป็นผู้ใหญ่ ไม่สามารถดูแลลูกหลาน   “ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้”

อ้างอิงจาก เอกสารแผ่นพับสำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก สำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.)

ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์วิศาล  เครือคล้าย   ที่แบ่งปันเรื่องดี ๗ ประการสำหรับการฝึกลูกหลานของเรา                    จากโรงเรียนผ่อสุวรรณวิทยา