ดาวน์โหลด เอกสารประชุมผู้ปกครองอนุบาลปลายปีการศึกษา 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาวโหลดเอกสาร สุขใจกับเด็กสมาธิสั้น คู่มือพ่อแม่และครู  สำหรับการฝึกเด็กสมาธิสั้น 
เขียนโดย  ผศ.  นพ.  พนม  เกตุมาน (สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลัยมหิดล)

 

ดาวโหลดเอกสาร คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง เรื่องการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ของเด็กและวัยรุ่น

ดาวโหลดเอกสาร คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง เรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตของเด็กและวัยรุ่น

 

ดาวโหลดเอกสาร กิจกรรม - คำศัพท์ สำหรับอนุบาล 1-3 (ฝึกเพิ่มเติมที่บ้าน)

 
 

files/handssndfeet.pdf