ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา ต่างรู้สึกทุกข์โศกและอดูรเสียใจเป็นล้นพ้นต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559  นับเป็นเวลาสองปีที่พระองค์ได้เสร็จสวรรคต ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะน้อมนำพระบรมราโชวาทที่พระองค์พระราชทางแด่พสกนิกรชาวไทยในหลายโอกาส มาปฏิบัติในชีวิตของตนเองและสังคมประเทศชาติ

   

 

 
8:00 - 15:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 11 ธ.ค. 61
Hot

Author
เข้าค่ายลูกเสือ
 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง (ป.1-3)

8:00 - 15:00 น. สถานที่: โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 13 ธ.ค. 61

Author
การอยู่ค่ายยุวกาชาด
เข้าค่ายยุวกาชาด ของนักเรียนชั้น ป.1-3

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาสี2561 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561

 

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องด้วยวันวิทยาศาสตร์  โดยมีการจัดฐานการเรียนรู้ในแต่ละห้อง ด้วยในรูปแบบ STAM