โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาแห่เทียนพรรษาใน วันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ตัวแทนนักเรียนถวายปัจจัยเนื่องในการจำนำพรรษา วัดสายไหมจำนวน ๔๒,๒๐๐บาท

วัดปัญญานันทาราม จำนวน ๔๑,๒๐๐บาท

 
 

 

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมเข้ากลุ่มสำหรับนักรเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 

23 เมษายน 2561

 

24 เมษายน 2561

2 พฤษภาคม 2561