กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ วันที่ 12 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ วันที่ 12 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2566