กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2566