กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2566