กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ วันที่ 5 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ วันที่ 5 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2566