กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ วันที่ 4 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ วันที่ 4 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2566