First AID โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

First AID โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา รับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการปฐมพยาบาลและการให้การช่วยเหลือเบื้องต้น