กีฬาสีระดับประถมศึกษา

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาระดับประถมศึกษา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563