รับเกียรติบัตรงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนระดับภาค

รับเกียรติบัตรงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนระดับภาค

กิจกรรมการแข่งขัน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

 

เด็กหญิงกชนิภานาบสกุล

 

 

 เด็กชายวิศรุต    พันธ์ครุฑ   

 เด็กชายภัทรพล    มาตย์ปัญญา                                                                                                                                    

นางศรีสุดา          กรินทร์ทิพย์                                                                                                                  

 

  กิจกรรมการแข่งขัน พูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) หลักสูตรสามัญ  ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง

เด็กหญิงญาณิศา คำใบ

 

Miss Reshel May R. Repulan

 

                   กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง

เด็กหญิงพัทธนันท์  ยังกอบศิลป์

 

Mrs.Marilyn Morales Maling

กิจกรรมการแข่งขัน การทำหนังสือเล่มเล็ก   ได้รับรางวัล เหรียญทอง

เด็กหญิงสุชานาถ    วิรัชลาภ

เด็กหญิงปวริศา    นภาแสง

 

 เด็กชายพชร     โง่นใจรัก

นางวงพระจันทร์ เจริญสุข

 

กิจกรรมการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3  ได้รับรางวัล เหรียญทอง

 เด็กชายวีรภัทร          ศุภภส

เด็กหญิงปุษยาภัส  อรุณบริรักษ์                                                                                                               

 

กิจกรรมการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6ได้รับรางวัล เหรียญเงิน                                                                                                          

เด็กชายกชพงศ์  ปิวะพงศ์

เด็กหญิงนภัสสรณ์       กีรติธนาทรัพย์

 

นางสาวไพรินทร์         สุดรักษ์