กีฬาสีอนุบาล ปี 2562

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นอนุบาล ในวันที่ 10 มกราคม 2563