9:00 - 15:00 น.    8-9 ม.ค. 63
       
ยุวกาชาด

 รูปภาพที่เกี่ยวข้องอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด

อยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ป.4