9:00 - 15:00 น.    18-19 ธ.ค. 62
       
ยุวกาชาด

 รูปภาพที่เกี่ยวข้องอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด

อยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ป.6